top of page
 • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

הוא חוזר ובגדול! ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה | הראל ביטוח נסיעות

Updated: Aug 22, 2023

אחרי תקופה ארוכה שלא היה ניתן לרכוש ביטוח ביטוח טיסה מכל סיבה הראל ביטוח נסיעות לחו"ל מחזירה את הכיסוי הפופולרי ומאפשרת למבוטחים לרכוש אותו מחדש. עלות הביטוח הינה כ 8% מסכום הביטוח שנרכש.

הראל ביטוח נסיעות | ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל מכל סיבה ביוזמת המבוטח


ראשית נעשה סדר, קיימים שני סוגים של ביטוחי ביטוח טיסה.

הראשון, כיסוי לביטול טיסה כהרחבה במסגרת פוליסת הראל ביטוח נסיעות, כיסוי זה מאפשר קבלת פיצוי במקרה של ביטול הנסיעה מסיבות רפואיות בעיקר ( ומסיבות נוספות המפורטות בפוליסה) ניתן לקרוא על כך בכתבה נפרדת שרשמנו בנושא כאן: כיסוי לביטול וקיצור נסיעה בחו"ל | הרחבה לביטוח לחו"ל.


השני, ביטוח ביטוח טיסה מכל סיבה ביוזמת המבוטח, החזר הוצאות בגין ביטול נסיעה לחו"ל על ידי המבוטח, בשיעור של עד 80% מסכום הביטוח שנרכש בפוליסה בהתאם להוצאות בפועל ועד לתקרת החזר של $20,000 .


מהו מקרה הביטוח?

מבוטח שהחליט לבטל נסיעה מסיבה כלשהי, בתנאי שהיוזמה לביטול הנסיעה הינה של המבוטח (או הנוסע) בלבד. זאת למעט במקרים של ביטול עקב כח עליון ו/או ביטול ביוזמת ספק תיירות ועוד .

נוסע הינו מי שהמבוטח שילם עבורו את הוצאות הנסיעה והוא מופיע בפוליסה ברשימת הנוסעים . גם המבוטח יכול להיות נוסע אולם לא בהכרח (לדוגמא : הורה ששילם את הוצאות הנסיעה של ילדיו ולא נוסע איתם לחו"ל).


מה כולל הכיסוי?

החזר בשיעור 80% מההוצאות ששולמו על ידי המבוטח (עד תקרת סכום הביטוח שנרכשה) או שחלה חובה

לשלמם עקב נסיעה מתוכננת לחו"ל (למעט מיסי נמל או מיסים אחרים)כגון:

 • ביטול כרטיס טיסה מישראל

 • ביטול מלון בחו"ל

 • ביטול שייט מישראל

 • ביטול חבילת נופש - טיסה ולינה

 • ביטול טיסות המשך בחו"ל

 • ביטול השכרת רכב

 • ביטול כרטיסים להופעות ואירועי ספורט בחו"ל

 • ההחזר עבור ההוצאות אינו כולל סכומים שהמבוטח זכאי לקבל החזר בגינם מצד שלישי כלשהו, כדוגמת חברת

 • התעופה, בית המלון וכיו"ב.


כמה זה עולה?

עלות הביטוח הינה 8% מסכום הביטוח שנרכש.

לשם ההמחשה, במידה ורכשתם כיסוי לביטוח ביטול נסיעה לחו"ל עם פיצוי בגובה של 10,000$ העלות של הכיסוי תעמוד על 800$,.

במידה ורכשתם כיסוי בגובה 1,000$, עלות הביטוח תעמוד על 80$באילו תנאים ניתן לקבל החזר בגין ביטוח טיסה מכל סיבה | הראל ביטוח נסיעות לחו"ל

חשוב לשים לב כי במסגרת הביטוח לביטול טיסה מכל סיבה ביוזמת המבוטח של הראל ביטוח נסיעות קיימות מספר התניות שכדאי להכיר:

 • הכיסוי נרכש תוך 15 ימים ממועד רכישת שרותי התיירות שהמבוטח שילם עבורם באמצעי התשלום שלו, ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימים לנסיעה .

 • הביטול בוצע במהלך תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה, ובכפוף לביטול כרטיס הטיסה הראשון מישראל לחו"ל.

 • במקרה של ביטול נסיעה פחות מ- 12 שעות לפני מועד הנסיעה, הכיסוי יהיה בשיעור של 60% מההוצאות

 • המכוסות, על פי המקרים המפורטים בפוליסה

איך מצטרפים / רוכשים ביטוח לביטוח נסיעה מכל סיבה ביוזמת המבוטח?

פונים אלינו בשעות הפעילות בימים א-ה בין השעות 8:00 - 16:00 ונשמח לעזור.
פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page