top of page
 • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

כיסוי לביטול וקיצור נסיעה בחו"ל | הרחבה לביטוח לחו"ל

האם ידעתם שניתן לרכוש הרחבה לביטוח נסיעות הכולל כיסוי לביטוח וקיצור נסיעה?


לפני שנתחיל חשוב לעשות סדר, בנושא זה קיימים שני 2 סוגי כיסויים אשר מרבית מהאנשים מתבלבלים בניהם לא מעט פעמים.


 1. הראשון - הרחבה לביטוח הנסיעות על ידי כיסוי שנקרא "ביטול וקיצור נסיעה"

 2. השני - ביטוח לביטול נסיעה מכל סיבה" - בגדול... לא בא לכם לטוס ( בהגזמה כמובן) התחרטתם? חברת הביטוח תכסה אתכם. ( חשוב לקרוא את מפרט הפוליסה המלא של חברת הביטוח על מנת לקבל מידע מפורט לגבי נושא ביטול נסיעה מכל סיבה!)


הרחבה לביטוח לחו"ל - כיסוי לביטול וקיצור נסיעה לחו"ל

מדובר בהרחבה לביטוח הנסיעות, המשמעות היא שהכיסוי נכנס לתוקף רק לאחר רכישה שלו והוא אינו כלול בפוליסת הנסיעות הבסיסית.


חלק זה בפוליסה כולל שני חלקים.

החלק הראשון - הרחבה להפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה.

במקרה בו המבוטח נמצא בחו"ל הכיסוי יכנס לתוקף במקרים בהם נאלץ המבוטח מסיבות רפואיות שאירע לו או למתלווה אליו על פי הנחייה מתועדת של רופא בחו"ל, מוות בחו"ל של המבוטח ו/או המתלווה, מוות או אשפוז של בן משפחה קרוב עקב תאונה או מחלה בתקופת השהות בחו"ל.


חשוב להדגיש שאין החזרים במקרה של קיצור נסיעה ביוזמת המבוטח או בשל מלחמה, סכנות ביטחוניות מגיפות, פרעות ,נזקים כתוצאה מהוצאות או פגיעה עסקית, שינוי בלוח טיסות, מחדל של ספק שירות, מאי רצון של המבוטח להמשיך בנסיעה כתוצאה ממצב כלכלי, מעשים פליליים ולא חוקיים וכו' ( למפרט מלא של החרגות יש להיכנס למפרט הפוליסה המלא של כל חברת ביטוח ולעיין ברשימה המלאה)


הכיסוי ניתן עבור הפסד הוצאותיו של המבוטח בגין תשלומים ששולמו מראש או שיש בגינם התחייבות מוכחת לדוגמא:

 • הוצאות לינה

 • הוצאות רכב שכור

 • הוצאות כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית בחו"ל

 • הוצאות בגין שיט בחו"ל

 • הוצאות בגין רכישת כרטיס נסיעה חילופי או עלות שינוי כרטיס הנסיעה המקורי עקב קיצור הנסיעה


הכיסוי: תלוי בחברת הביטוח בה עשיתם את הביטוח לחו"ל שלכם, אבל פספורטכארד לדוגמא נותנת כיסוי עד ל 4,000$ מתוכם עד לסך 1,500$ לכרטיס נסיעה במחלקת תיירות ועד לסך 1000$ בגין כרטיס נסיעה חלופי למתלווה. .החלק השני- הרחבה לכיסוי הוצאות ביטול נסיעה

במקרה בו המבוטח נמצא בישראל ולא יצא לחו"ל ביום תחילת הביטוח מהסיבות הבאות: מוות של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או מתלווה במהלך 30 הימים שקדמו לנסיעה, תאונה או מחלה של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או מתלווה שאירע בשבוע שקדם לנסיעה אשר בעקבותיה המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או מתלווה אושפז למשך 24 שעות לפחות בבית חולים בשבוע שקדם לנסיעה. גיוס חירום וסיבות נוספות המפורטות בפוליסה המלאה. ( למפרט מלא של החרגות יש להיכנס למפרט הפוליסה המלא של כל חברת ביטוח ולעיין ברשימה המלאה)מה לא יכוסה במסגרת ביטול הנסיעה? ביטול נסיעה כתוצאה מהלצת גורמים רשמיים ואזהרות מסע ליעד הטיסה, סגירת גבולות של מדינות או מדינת היעד, ביטול נסיעה בעקבות החלטה של ספקי תיירות, אסון טבע במדינת היעד, מלחמה בישראל, הוצאות ופגיעה עסקית, אי רצונות של המבוטח לצאת עקב מצב כלכלי, מעשים בלתי חוקיים ועוד. ( לרשימה מלאה של החרגות יש להיכנס למפרט הפוליסה המלא של כל חברת ביטוח)


הכיסוי ניתן עבור אובן פקדונות ו/או תשלומים ששולמו מראש עבור הוצאות הקשורות לנסיעת המבוטח לחו"ל שלא התקבל בגינם החזר.

 • הוצאות לינה ( מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש, שיט)

 • הוצאות רכב שכור

 • הוצאות כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית בחו"ל

 • הוצאות בגין שיט בחו"ל

 • הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה

הכיסוי: גובה הכיסוי תלוי בחברת הביטוח בה עשיתם את הביטוח לחו"ל שלכם, אבל פספורטכארד לדוגמא נותנת כיסוי עד ל 4,000$ מתוכם עד לסך 1,500$ לכרטיס נסיעה.פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page