top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

עדכון תקרות המס לשנת 2014


כבכל שנה מס הכנסה מעדכן את תקרות המס והסכומים המקסימאליים אותם ניתן להפקיד על מנת להנות מהטבות מס, הפקדות מקסימליות האפשרויות לקרנות הפנסיה שלכם, קרנות ההשתלמות וכו'.

מצורפת לשימושכם רשימה עיקרית ועדכנית של תקרות המס והסכומים לשנת 2014:

נושא

הסכום

הערות

1

שווי 1 נקודת זיכוי ממס

218 ₪

2,616 ₪ לשנה

2

"תקרת "הכנסה מזכה לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47 ו- 45 א

8,700 ₪

104,400 ₪ לשנה

לעמית שאינו מוטב

3

"תקרת "הכנסה מזכה לגבי הכנסה שאינה ממשכורת לפי סעיף 47 ו- 45 א

12,300 ₪

147,600 ₪ לשנה

לעמית שאינו מוטב

4

ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס לפי סעיף 47 ו- 45א

17,400 ₪

208,800 ₪ לשנה

לעמית מוטב

5

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס

15,712 ₪ לשנה

188,544 ₪ לשנה

התקרה משמשת לקביעת המשכורת

השתלמות _ המרבית שההפרשה בעדה לקר

פטורה ממס

6

תקרת הכנסה קובעת של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאיים

264,000 ₪

התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17 ( 5א)

7

תקרת הפקדה מוטבת בקרן השתלמות לעצמאיים

18,480 ₪

התקרה בגינה הרווחים פטורים ממס

8

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים /לקצבה

4,300 ₪

9

אחוזי הפקדה לפנסיית חובה

5.5%,6%,6

אחוזי ההפקדה לפנסיית חובה בשנת 2014, 17.5% בחלוקה הבאה:5.5% עובד, 6% מעסיק ו- 6% לפיצויים

10

הכנסה מרבית לסעיף 47

₪ 34,800

מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח

11

תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה חדשה מקיפה

תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק

₪ 3,726

12

תקרת הפיצויים

₪ 12,360

תקרת הפיצויים הפטורה ממס

12 views
bottom of page