top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

למה אסור למשוך את קרן ההשתלמות כל 6 שנים- מעבר מצריכה... לחסכון לפנסיה


בפוסט הקודם סיפרתי לכם איך אתם יכולים לחסוך מעל 500,000 ש"ח יותר במידה ולא תמשכו את קרן ההשתלמות שלכם בכל 6 שנים, לאלו מכם שמעוניינים להרחיב מצורף ההסבר והחישוב שמוביל למסקנה ברורה...

על קצה המזלג מה היא קרן השתלמות:

אפיק חסכון בו המעביד והעובד מפרישים אליו בכל חודש כסף ביחס למשכורת , בדר"כ העובד מפריש 2.5% והמעביד מפריש אליו עוד 7.5%. הכספים בקרן ההשתלמות מושקעים באפיקים ומסלולים שונים ע"פ בחירתו של העובד ( כן, גם בבורסה למי מכם ששאל את עצמו) ע"פ החוק את קרן ההשתלמות ניתן למשוך אבל לא חייבים... לאחר שלוש שנים לטובת השתלמות או 6 שנים לכל מטרה.

ועכשיו להסבר, הרווחים בקרן ההשתלמות פטורים ממס לעומת חסכונות אחרים שיש לכם החייבים במס, בנוסף שימו לב לטבלה המצורפת. החישוב הוא פשוט, לצורך החישוב נשתמש במספר הנחות:

  1. משכורת ברוטו 15,712 ₪ (המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס)

  2. תשואה נטו של 3% בטבלה הראשונה ו 4% בטבלה השנייה

  1. בשתי הטבלאות חישוב של מצב בו לא נמשך הכסף לאורך כל התקופה לאורך 36 שנים אל מול מצב בו נמשך הכסף כל 6 שנים.

טבלה מספר 1:

שכר 15,712 ₪ , הפקדה של 1,571 ₪ תשואה נטו 3%

שנים

סכום ללא משיכה

סכום מצטבר במשיכה כל 6 שנים

הפרש

6

123,841 ₪

12

272,073 ₪

247,682 ₪

24,391 ₪

18

449,498 ₪

371,524 ₪

77,794 ₪

24

661,867 ₪

495,365 ₪

166,502 ₪

30

916,062 ₪

619,206 ₪

296,856 ₪

36

1,220,320 ₪

743,047 ₪

477,273 ₪

טבלה מספר 2:

שכר 15,712 ₪ , הפקדה של 1,571 ₪ תשואה נטו 4%

שנים

סכום ללא משיכה

סכום מצטבר במשיכה כל 6 שנים

הפרש

6

127,601 ₪

12

289,748 ₪

255,201 ₪

34,547 ₪

18

495,796 ₪

382,801 ₪

112,995 ₪

24

757,629 ₪

510,402 ₪

247,227 ₪

30

1,090,352 ₪

638,003 ₪

452,349 ₪

36

1,513,156 ₪

765,604 ₪

747,552 ₪

המסקנה ברורה! לא מושכים את כספי ההשתלמות אם לא צריכים/ חייבים, יש פתרונות אחרים בהם נדון בפוסטים הבאים.

במידה ולא תמשכו את כספי קרן ההשתלמות לאורך כל התקופה בהנחה של תשואה נטו של 3%- 4% בשנה אתם יכולים לחסוך/ לצבור סכום של כמה מאות אלפי שקלים יותר, אל מול האלטרנטיבה של למשוך כספים כל 6 שנים.

18 views
bottom of page