top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

קרן השתלמות


תכנית חסכון לטווח בינוני/ קצר של 6 שנים, בתוכנית הנ"ל העובד והמעביד מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד ו. בקרן ההשתלמות ישנם הטבות מס והיא מיועדת לשכירים ולעצמאיים. אפיק חסכון זה אטרקטיבי מאד משום שבתום תקופת החיסכון, ניתן למשוך את הכספים פטורים ממס!

בעקבות המהפכה בתחום קופות הגמל, מקבלות קרנות ההשתלמות מעמד מיוחד; אפיק קרנות השתלמות הינו למעשה אפיק החיסכון הפנסיוני היחיד המאפשר לצבור כספים לטווח קצר-בינוני, לכל מטרה, וכן היחידי המאפשר קבלת סכום חד פעמי פטור ממס.

חשוב לדעת !! מכיוון שאפיק זה פטור ממס מצד אחד ונזיל מצד שני לאחר 6 שנים של חסכון, מרבית מהאנשים עושים טעות גדולה כאשר הם מושכים את הכספים מיד בתום הזמן... ישנם מספר רב של אלטרנטיבות במקום. מכיוון שהאפיק פטור ממס מדובר ביתרון משמעותי וגדול מאוד. כחלק מהתכנון הפיננסי שלכם ניתן ורצוי ליעד חלק מהכספים בקרנות ההשתלמות שלכם לשנות הפנסיה. וחסכונות טהורים אחרים שיש לכם לנצל לטובת פרוייקטים שונים עד הגעה לגיל הפרישה.

7 views
bottom of page