top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

קופות גמל


נכון להיום קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, התשואה שנצברה על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

כיום ישנם 2 סוגים של קופות גמל:

1. קופ"ג משלמת קצבה

2. קופ"ג גמל לא משלמת קצבה

למעשה, החל מינואר 2008, כל ההפקדות לכל מכשירי החסכון הפנסיוני ( קופ"ג, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים )

נועדו להקנות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים. ולכן כל ההפקדות שנעשו לקופ"ג החל מינואר 2008 לא ניתנות למשיכה עד ליום הפרישה.

את כספי קופת הגמל שנצברו עד דצמבר 2007 ניתן למשוך בגיל 60, פטורים ממס, במידה והוותק בקופה הגיע ל-5 שנים לפחות. משיכה שלפני תום תקופת החיסכון, גוררת חיוב מס בשיעור של 35% מסך כל הסכום! ( לא משתלם!! ולמרות זאת ישנם לא מעט אנשים שבוחרים לעשות זאת לפני שהם מחפשים פתרונות נכונים אחרים) כספים שנצברו לאחר ינואר 2008, במרכיב הפיצויים, ניתנים למשיכה בעת סיום יחסי ההעסקה, ואת כספי התגמולים ניתן למשוך בדרך של קצבה לאחר העברתם לקופת גמל משלמת קצבה. אם צברת זכויות לקבלת קצבה מעבר לסכום המינימאלי שנקבע (3,850 ₪), ישנה אפשרות להוון את ההפרש ולמשוך אותו כסכום חד פעמי.

9 views
bottom of page